EUROTIMES Toric IOLs and Presbyopia VIDEOS

Presbyopia Forum Athens 2019: Achieving Optimal Cataract Refractive Outcomes With Presbyopia and Toric Lens Technologies – Filomena Ribeiro


author-default
Filomena Ribeiro

Posted: Wednesday, April 3, 2019

Sathish Srinavasan talks to Filomena Ribeiro about achieving optimal cataract refractive outcomes with presbyopia and toric lens technologies.